Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI GONDEK SP. Z O.O.

 

Data wejścia w życie: 07.12.2018

 

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach korzystania z witryny gondek.com.pl, w tym zasady zbierania i przetwarzania plików cookies. 


 • DEFINICJE
  1. Pojęcia wskazane poniżej i występujące w treści niniejszej polityki prywatności mają następujące znaczenie:

Administrator, Gondek sp. z o.o.

Gondek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wierzchowiu, ul. Słoneczna 15, 32-089 Wierzchowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000250760, NIP: 6790004922, REGON: 350519952, o kapitale zakładowym 2 404 000,00 zł.

cookie, plik cookie

plik przesyłany przez stronę internetową do urządzenia Użytkownika, w którym zapisywane są ustawienia, preferencje i inne informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej

dane, dane osobowe

informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 RODO.

polityka, polityka prywatności

niniejszy dokument

Rozporządzenie, RODO

rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

strona, strona internetowa

strona internetowa należąca do Gondek sp. z o.o. znajdująca się w domenie gondek.com.pl

użytkownik

osoba korzystająca ze strony internetowej • ADMINISTRATOR DANYCH
  1. Administratorem danych osobowych dotyczących użytkownika, zbieranych i przetwarzanych w związku z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej, jest Gondek sp. z o.o.
  2. Administrator zbiera dane osobowe użytkowników za pośrednictwem formularzy znajdujących się na stronie internetowej (kontaktowe, rejestracyjne, newsletter, inne).
  3. Dane osobowe zbierane przez Administratora obejmują:
 • na potrzeby użycia formularza kontaktowego – adres e-mail; imię i nawisko
 • na potrzeby użycia formularza rejestracyjnego – adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu; dane prowadzonej działalności (nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP, ew. adres dostawy)
 • na potrzeby użycia formularza newsletter – adres e-mail


 • CELE PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące użytkownika w celach oraz w oparciu o podstawy prawne wskazane poniżej:
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stronami są Administrator oraz użytkownik, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO – 
  • realizacja zobowiązań wynikających z umowy, w tym realizacja zamówień,
  • kontaktowanie się z użytkownikiem będącym stroną umowy, 
  • świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci rejestracji konta na stronie oraz udostępnienia funkcjonalności portalu,
  • obsługa reklamacji. 
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dokonywanie rozliczeń, prowadzenie rachunkowości,
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
  • udzielanie odpowiedzi na pytanie przesłane z użyciem formularza kontaktowego,
  • prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym poprzez wysyłkę zamówionego newslettera,
  • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.


 • PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE
  1. Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika w trakcie korzystania przez niego ze strony internetowej. Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z gromadzeniem plików cookies przez Administratora.
  2. Administrator gromadzi pliki cookies w dwojaki sposób: (1) przez stronę internetową, w ramach której zbierane i zapisywane są informacje wyłącznie o ostatnio przeglądanych produktach (ok. 10 ostatnio oglądanych produktów); (2) poprzez integrację z narzędziami zewnętrznymi, w wyniku czego dane zbierane są za pośrednictwem strony internetowej na zasadach określonych przez podmioty trzecie wskazane w pkt 4.9 niniejszej polityki.
  3. Pliki cookies umożliwiają Administratorowi dostosowywanie strony oraz oferty do potrzeb oraz zainteresowań użytkownika.
  4. Informacje w zbieranych plikach cookies mogą stanowić dane dotyczące wizyty użytkownika na stronie, w tym w szczególności jego adres IP, nazwę domeny oraz przeglądarki, informacje na temat systemu operacyjnego urządzenia użytkownika.
  5. Administrator wykorzystuje wskazane pliki cookies do:
 • ułatwienia użytkownikowi korzystania ze strony internetowej, w tym w celu utrzymywania sesji użytkownika na stronie internetowej, zapamiętywania ustawień, etc.;
 • śledzenia ruchu użytkowników na stronie internetowej;
 • celów statystycznych;
 • celów reklamowych, realizowanych na przykład poprzez dostarczanie użytkownikom treści reklamowych.
 1. Pliki cookies nie są wykorzystywane do przesyłania użytkownikowi informacji telefonicznie, mailem bądź pocztą – służą one jedynie realizacji celów wskazanych w pkt 4.5 powyżej z wykorzystaniem strony internetowej.
 2. Strona internetowa może wykorzystywać technologie podobne do plików cookies, na przykład wtyczki.
 3. Administrator korzysta z rodzajów plików cookies wskazanych poniżej:
  • sesyjne pliki cookies – służą zapamiętywaniu danego użytkownika w ramach jego pojedynczej wizyty na stronie oraz, między innymi, utrzymaniu sesji logowania w ramach tej wizyty;
  • funkcjonalne pliki cookies – służą wykorzystywaniu podstawowych funkcjonalności strony internetowej, np. zapamiętywaniu stron odwiedzonych przez użytkownika;
  • analityczne pliki cookies – służą pozyskiwaniu informacji analitycznych i statystycznych dotyczących wizyt użytkownika na stronie internetowej;
  • reklamowe pliki cookies – służą pomiarom skuteczności reklam kierowanych do użytkowników strony internetowej.
 4. W trakcie wizyt użytkownika na stronie internetowej gromadzone mogą być pliki cookies następujących podmiotów trzecich, na zasadach przez nie określonych:
 5. Użytkownik może zarządzać ustawieniami plików cookies z poziomu wykorzystywanych przez niego przeglądarek internetowych. Przykładowe informacje poszczególnych producentów przeglądarek poniżej:
 6. Sesyjne pliki cookie przechowywane są na urządzeniu użytkownika do czasu zakończenia danej sesji, tj. do momentu wylogowania się bądź opuszczenia strony przez użytkownika. Trwałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika na czas określony (od 1 miesiąca do 2 lat) lub do momentu ich usunięcia z urządzenia końcowego.
 7. Administrator zastrzega, iż usunięcie bądź wyłączenie zbierania niektórych rodzajów plików cookie może skutkować niepoprawnym działaniem wybranych części strony internetowej oraz pogorszyć jakość korzystania ze strony. Efekt ten jest spowodowany budową strony oraz zależnością funkcjonowania jej wybranych części od informacji zawartych w plikach cookies (np. funkcja zapamiętywania danych logowania pomiędzy sesjami po wyłączeniu zbierania sesyjnych plików cookies nie będzie mogła poprawnie działać).


 • PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa względem dotyczących go danych osobowych:
 • prawo do informacji – użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania dotyczących go danych osobowych przez Administratora; 
 • prawo dostępu do danych – użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora informacji, czy przetwarzane są jego dane osobowe oraz uzyskania do nich dostępu;
 • prawo do sprostowania danych – użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących użytkownika, nieprawidłowych danych; ponadto użytkownik ma prawo żądania od Administratora uzupełnienia niekompletnych, dotyczących użytkownika danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – użytkownikowi przysługuje – w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO – prawo żądania od Administratora usunięcia dotyczących użytkownika danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych dotyczących użytkownika, w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO; w tym przypadku Administrator może przetwarzać dane osobowe dotyczące użytkownika (oprócz przechowywania) wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego;
 • prawo do przenoszenia danych – użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania od Administratora dotyczących go danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także prawo do przesłania ww. danych innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – użytkownikowi przysługuje prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika, jeśli dane te są przetwarzane dla celów wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
 • prawo do wycofania zgody – użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli stanowi ona podstawę przetwarzania danych przez Administratora, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – użytkownikowi przysługuje prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym w szczególności profilowaniu, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 22 ust. 2 RODO (np. podstawą przetwarzania jest zgoda użytkownika);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uzna on, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia.
 1. Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw, przesyłając odpowiednie zgłoszenie  na adres gondek@gondek.com.pl lub pisemnie na adres: GONDEK Sp. z o.o., ul. 3 Maja 14, 34-143 Lanckorona bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Administratora. Zgłoszenie powinno zawierać informacje umożliwiające weryfikację tożsamości użytkownika.
 2. W celu wniesienia skargi do organu nadzorczego, należy wysłać odpowiednie zgłoszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji dostępnych jest na stronie https://uodo.gov.pl/).


 • OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji celów, w jakich dane zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; następnie dane są przechowywane dla celów, w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa, w tym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  2. Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika, Administrator przetwarza je do momentu wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
  3. Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, przetwarzanie trwa do czasu wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 21 ust. 1 RODO.


 • ŚRODKI OCHRONY DANYCH
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające za zadanie chronić dane osobowe przed naruszeniami.
  2. Środki stosowane przez Administratora obejmują: zabezpieczenie systemów informatycznych programami antywirusowymi, wdrożenie procedur bezpieczeństwa, szyfrowanie połączeń za pomocą protokołu SSL.


 • ODBIORCY DANYCH
  1. Administrator wykorzystuje zebrane dane osobowe zgodnie z celami wskazanymi w niniejszej polityce.
  2. Administrator może przekazywać zebrane dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: hostingodawcy, agenci handlowi, operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi hostingowe/serwera i podmioty z branży informatycznej, podmioty świadczące usługi prawne i w zakresie dochodzenia należności.
  3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez GONDEK Sp. z o.o. i za zgodą Klientów.


 • TRANSFER DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
 • Administrator nie przekazuje obecnie danych osobowych użytkownika do państw trzecich (znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).
 • W przypadku podjęcia decyzji o transferze danych do państwa trzeciego, użytkownik zostanie odpowiednio poinformowany o zasadach i celach takiego transferu.


 • OCHRONA DZIECI
  1. Treści znajdujące się na stronie internetowej nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia.
  2. Jeśli Administrator poweźmie informację o przekazaniu danych dotyczących osoby poniżej 18 roku życia, niezwłocznie zaprzestanie on przetwarzania takich danych, a ponadto usunie je oraz wezwie odbiorców ww. danych do tego samego.


 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszelkie zapytania oraz uwagi dotyczące niniejszej polityki należy przesyłać na następujący adres: gondek@gondek.com.pl
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego oraz RODO.
  3. Niniejsza polityka jest dostępna do pobrania tutaj: https://gondek.com.pl/polityka-prywatnościdetale, które robią
różnicę

Jesteśmy producentem wyrobów z tworzyw sztucznych. W naszej ofercie znajdują się akcesoria meblowe, różnego rodzaju zaślepki, w tym zaślepki do profili aluminiowych i zatyczki do tub papierowych; elementy do hydrauliki oraz maszyn; akcesoria do ogrodzeń. Świadczymy również usługę konfekcjonowania indywidualnego.

© 2024 Gondek - All Rights Reserved